Pan- en Blokfluitles

Gert Mannee, voor blokfluit- en panfluitscholing

Tekstvak:

Algemene Bepalingen

 033- 4947454

 06- 10789071

 info@gertmannee.nl

· Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. De schoolvakanties zijn grotendeels gelijk aan die van het reguliere basisonderwijs. De lessen vinden plaats op een nader overeengekomen locatie.

· Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van het lescontract.

· Betalingen dienen vooraf gedaan te worden, telkens op de eerste van de maand, zoals is beschreven in de tarievenlijst.

· Wanneer in één gezin twee leerlingen lessen willen volgen, dient de lesgeldplichtige voor beide leerlingen een contract in te vullen. Men krijgt een extra korting van 5 % op het totale lesgeld.

· Maakt een leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik van de met hem/ haar afgesproken les, dan is toch lesgeld verschuldigd. Is ziekte van de leerling de oorzaak van het verzuim en duurt de ziekte langer dan een maand, dan wordt voor elke maand dat de ziekte voortduurt ( met uitzondering van de maanden juli en augustus ) ééntiende van het lesgeld van het lopende cursusjaar gerestitueerd. Een door de leerling verzuimde les wordt in principe niet ingehaald. Het onderling ruilen van lessen is incidenteel mogelijk, mits in overleg met de docent.        

· Indien in een cursusjaar het aantal wegens ziekte en/ of andere oorzaken niet gegeven lessen hoger is dan vier, wordt wegens de vijfde niet gegeven les restitutie verleend, ten bedrage van éénveertigste deel van het totaal verschuldigde lesgeld per vijfde en elke daarop niet gegeven les. Wanneer de docent om een andere reden dan ziekte  verhinderd is, zal hij zijn uiterste best doen de betreffende les op een ander tijdstip in te halen, teneinde de continuïteit van de lessen te waarborgen.

· Restitutie van lesgeld vindt plaats, binnen twee maanden na beëindiging van het cursusjaar, of kan in mindering worden gebracht op het lesgeld van het komende cursusjaar.

· Er geldt een opzeggingstermijn van één maand. Bij tussentijdse opzegging is de lesgeldplichtige nog één maand lesgeld verschuldigd.

· In gevallen waarin de algemene bepalingen niet voorzien, beslist de docent.

Contact:

Gert Mannee, voor blokfluit- en panfluitscholing

Visotter 21

3831 DX Leusden